Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WIELERVRIENDEN ZENNEVALLEI (WVZ)

 

In deze privacyverklaring willen we alle bij WielerVrienden Zennevallei (WVZ) aangesloten leden of deelnemers informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WVZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

- wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

- de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

- wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als WielerVrienden Zennevallei zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WielerVrienden Zennevallei WVZ

wielervrienden@wvz.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door WVZ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);

- Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);

- Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);

- Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement (gerechtvaardigd belang);

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

- Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum (wettelijke verplichting)

- Telefoonnummer, e-mail. (gerechtvaardigd belang, in kader van een ongeval);

- Cyclocross gegevens: uitslagen en klassementen (gerechtvaardigd belang);

- Sportongevallen (gerechtvaardigd belang);

- Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);

 

Bovenstaande noodzakelijke gegevens worden bijgehouden in een besloten database en enkel ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord).

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …

WielerVrienden Zennevallei houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

- sportongevallenverzekering (verzekeraar);

- internetomgeving (webhosting);

- nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);

 

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijv. de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen.

 

Teneinde de georganiseerde cyclocross wedstrijden en de bijhorende klassement te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap of deelname (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en voornaam gepubliceerd op onze website www.wvz.be.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

- Firewall en Patchbeheer;

- Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan dit regelen via email (wielervrienden@wvz.be).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking.

 

Wijziging privacy statement

WielerVrienden Zennevallei kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 september 2019.