Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

reglement seizoen 2023-2024

1. Dit reglement vervangt met ingang van 01/10/2023 alle voorgaande.

Iedere deelnemer verbindt er zich toe de bepalingen van dit reglement strikt na te leven. Niet naleven ervan kan uitsluiting tot gevolg hebben. Eventuele aanpassingen op dit reglement zullen via de website (www.wvz.be) aangekondigd worden en kunnen ook bij de inschrijving verkregen worden.

2. Algemene bepalingen

· De georganiseerde veldritten zijn recreatief.

· Alle niet-gemotoriseerde fietsen zijn toegelaten.

· De deelname geeft geen recht op prijzen of vergoedingen van welke aard ook.

· Niemand kan aansprakelijk gesteld worden als organisator, coördinator of welke andere tussenkomst die hij ook biedt.

· Elke deelnemer die inschrijft, is verzekerd.

3. Deelnemers

3.1 Categorieën

· De deelnemers worden in categorieën ingedeeld volgens geboortejaar:

Categorie  Heren  Dames
Categorie A  1989– 2009  
Categorie B 1974 – 1988  
Categorie C  .. tem. 1973 .. tem. 2009

· Deelnemers geboren in 2010 of later kunnen juridisch gezien niet toegelaten worden.

· Een minderjarige deelnemer (op het moment van de desbetreffende veldrit datum), kan enkel deelnemen mits schriftelijk toelating van de ouders of voogd.

· Alle categorieën starten samen om 10u30, duur 40 min + 1 ronde.

· Er worden maximaal 70 deelnemers per cross toegelaten. Uitzonderingen worden ter plaatse door de WVZ besproken.

3.2 Inschrijving

· We bieden 2 mogelijkheden om in te schrijven:

via lidmaatschap voor een volledig seizoen

Met een lidmaatschap kan je alle crossen van het seizoen meerijden. Je plaats wordt steeds vrijgehouden. De dag van de cross dien je nog enkel het wedstrijdblad te ondertekenen en hoef je niets meer te betalen. Je kan lid worden door overschrijven van 80€ op rekeningnummer: BE06 6511 4102 9922 met vermelding 'naam van de renner' (+5€ waarborg ter plaatse te betalen voor rugnummer). Ter plaatse aan de inschrijvingstafel kan dit ook nog mits cashbetaling van 80€ (+5€ waarborg rugnummer ter plaatse te betalen).

via daginschrijving

Met een daginschrijving kan je één cross meerijden. De daginschrijving kan enkel gebeuren de dag van de cross aan de inschrijvingstafel mits betaling van 10€ (+5€ waarborg rugnummer ter plaatse te betalen). · De inschrijving kan gebeuren tussen 9u30 en 10u10. Laattijdige inschrijvingen kunnen geweigerd worden.

· Bij de eerste deelname van het seizoen 2023-2024: dient de deelnemer een compleet inschrijvingsformulier in te vullen. Hier zal tevens een nieuw rugnummer toegekend worden op basis van het geboortejaar (zie hoofdstuk 3.3 Rugnummers).

· Bij elke deelname dient telkens de wekelijkse inschrijvingslijst ondertekend te worden.

· Het inschrijvingsformulier en de wekelijkse inschrijvingslijst dienen eigenhandig ingevuld en ondertekend te worden. Uitzondering hierop geldt voor minderjarige deelnemers, waarbij dit dient te gebeuren door de ouders of voogd. Minderjarige deelnemers dienen ter controle hun identiteitskaart voor te leggen.

· Eventuele bijzondere gevallen worden bij de inschrijving gemeld. Een beslissing wordt voor de start genomen.

· Belangrijke opmerking: Het aantal deelnemers houden we op maximaal 70 per cross. Voorrang wordt te allen tijde gegeven aan renners die een lidkaart hebben. Afhankelijk van het aantal lidkaarten dat in omloop is, zal het aantal beschikbare plaatsen voor dagkaarten dus afnemen.

3.3 Rugnummers

· De waarborg voor een rugnummer bedraagt 5 euro.

· De waarborg van 5 euro wordt enkel terugbetaald bij inlevering van een rugnummer in goede staat.

· Enkel rugnummers verstrekt door de WVZ met vermelding "www.studiographics.be" zijn geldig. Rugnummers van vorige seizoenen met dezelfde vermelding erop blijven geldig.

· Het rugnummer dient bevestigd te worden centraal op de onderrug.

· Het rugnummer dient verplicht gedragen te worden en ten allen tijde zichtbaar te zijn. Deelnemers zonder rugnummer of waarvan het rugnummer niet duidelijk leesbaar is, kunnen uit de uitslag geschrapt worden.

· Deelnemers dienen zelf voor veiligheidspeldjes te zorgen voor de bevestiging van hun rugnmmer.

· Rugnummers zijn ingedeeld volgens onderstaande tabel:

Categorie  Rugnummers
Categorie A 1 – 299 (rood)
Categorie B  300 – 599 (groen)
Categorie C 600 – 899 (blauw)

 

· Wanneer men van categorie verandert dient de oude rugnummer ingeruild te worden door een nieuw exemplaar.

3.4. Puntenverdeling

· Deelnemers kunnen startpunten en plaatspunten verdienen.

· Elke deelnemer die aan de start verschijnt en correct ingeschreven is, krijgt 30 startpunten.

· Voor de plaatspunten wordt 1 punt per plaats toegekend. Plaatspunten worden toegekend op basis van de totale uitslag en niet per categorie. Om recht te hebben op plaatspunten moet er voor de deelnemer minstens één doortocht genoteerd zijn.

3.5. Parcours

· Fietswissels op het parcours zijn toegelaten. Er mag echter maximaal 7 (zeven) meter worden gelopen zonder fiets. Elke hindernis moet bovendien worden genomen met de fiets.

· De deelnemers dienen altijd het officiële parcours te volgen, ook bij pech en/of fietswissel. De organisatie zal nauw toezicht houden dat dit weldegelijk gebeurd. Bij afwijking van het parcours kan de organisatie beslissen geen plaatspunten toe te kennen aan de desbetreffende deelnemer.

· Bruggen en loopplanken zijn toegestaan op voorwaarde dat de minimum breedte 1,5 m bedraagt en er aan weerskanten een stevige valbescherming voorzien is. Een anti-slip oppervlak (tapijt, draadwerk of speciale anti-slipverf) dient te worden gebruikt op bruggen en trappen.

3.6. Deelnemingsvoorwaarden

· De verkeersreglementen zijn in alle omstandigheden na te leven.

· Deelnemers dienen in orde te zijn met de Belgische Wetgeving betreffende het rijden van wielerwedstrijden. Zo ondermeer de verplichting van valhelm.

· Onderschrijven van een aangepaste verzekering voor schade berokkend aan derden is verplicht (bv. Familiale).

· Deelnemers die niet gelijk met de groep starten (te vroeg of te laat) kunnen uit koers worden genomen. Bij de start mag de deelnemer niet worden vastgehouden.

4. Organisatie van crossen

· Elke organisator is verplicht zijn veldrit aan te vragen bij de daartoe bevoegde instanties.

· Een kopie van de verkregen toelating dient aan de organisatie bezorgd te worden, ofwel via email naar wielervrienden@wvz.be ofwel af te geven aan één van de verantwoordelijken van de WVZ .

· De kopie dient ten laatste in het bezit van de WVZ te zijn, 3 maand voor het plaatsvinden van de veldrit.

· De organisator wordt geacht de nodige voorzieningen te treffen om de veiligheid van de deelnemers en van derden op de omloop te waarborgen. Dit kan inhouden oa. gevaarlijke punten vermijden/aanduiden/afschermen, seingevers, signalisatie, ..

· De WVZ kan in overleg met de organisators wijzigingen aanbrengen aan de omloop om onveilige punten in de omloop te vermijden.

· De hoogte van balken of hindernissen is maximaal 40 cm.

· De organisator van een cross kan geen onkosten in rekening brengen van de deelnemerskas.

· Wanneer de organisator voor elke deelnemer een naturaprijs voorziet, ontvangt hij per deelnemer 1 euro van het inschrijvingsgeld als tegemoetkoming. Drankbonnetjes niet meer beschouwd als een naturaprijs.

· Indien de organisator geen catering, noch naturaprijzen voorziet, krijgt elke deelnemer bij de inschrijving een bonnetje van WVZ, dat recht geeft op een versnapering na de cross. Dit bonnetje is enkel geldig op de dag waarop het verkregen werd.

· Organisatoren van WVZ crossen kunnen indien gewenst 10 "wildcards" verkrijgen. Met deze wildcards kan de organisator 10 mensen de kans geven om deel te nemen aan de betreffende cross en dit bovenop het systeem van de klassieke inschrijvingen (zie 3.1) .De organisator dient de wildcards zelf te verdelen. Inschrijving via wildcard kost eveneens 10 euro.

5. Jaarlijkse souper

· Na afloop van het seizoen wordt de jaarlijkse souper gehouden. Hierop gebeurt bij een gezellig etentje de bekeruitreiking van het algemeen klassement.

Iedere aanwezige deelnemer krijgt een mooi aandenken en prijs. De trouwste deelnemers mogen rekenen op een leuk extraatje. Zeker een aanrader!

· Deelnemers moeten echter zelf hun prijs komen afhalen anders vervalt deze.

· Locatie van de souper, menu, prijs en inschrijvingsmodaliteiten worden bekend gemaakt via de website en bij de inschrijving. Supporters, familie, .. zijn uiteraard welkom.

· De inschrijvingsdatum voor de souper dient strikt nageleefd te worden om tijdig de nodige voorbereidingen te kunnen treffen.

6. Andere

· Om in aanmerking te komen voor het Kampioenschap van België moet men minstens aan 8 wedstrijden deelgenomen hebben. Het Kampioenschap zelf telt als 8e wedstrijd! Indien men Belgisch Kampioen wordt, is men verplicht deze trui te dragen tijdens de WVZ veldritten tot aan het volgende Belgisch Kampioenschap.

· Doping: Overeenkomstig de Belgische Wetgeving is het gebruik van stimulerende middelen, van welke aard ook, verboden bij deelname aan de veldritten van WVZ. Door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal hiertoe regelmatig controle gebeuren in overeenstemming met hun richtlijnen en toepassingen. Straffen in geval van positieve controle: Ingeval een deelnemer positief wordt bevonden zal hij op de eerstvolgende vergadering of tijdens een speciaal daartoe gehouden vergadering (bericht hiervan veertien dagen voor datum) gehoord worden door het bestuur in zijn verdediging. De sancties welke worden toegepast zijn dezelfde als opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap. In de uitslag van de betreffende veldrit wordt hij geschrapt en de daaraan verbonden punten worden hem ontnomen. De rest van de uitslag verandert verder niet. Een kennisgeving van schorsingsperiode zal aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betekend worden. Bij de tweede maal positief: definitieve uitsluiting van deelname aan WVZ-veldritten.

· De WVZ is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op of naast het parcours. Dit zowel vóór, tijdens en na de wedstrijd, zowel bij deelnemers als bij supporters.

· Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn supporters. Dit geldt zowel voor tijdens als na de koers. Supporters kunnen soms onredelijk zijn, maar als de deelnemer er niet in slaagt hen in toom te houden zal hij bestraft worden met startverbod.

· WVZ noch de organisator is verantwoordelijk voor diefstal.

· Elke andere omstandigheid welke niet is voorzien in dit reglement wordt beslecht door de WVZ.

Seizoen 2023-2024 Versie 1 01/10/2023